WhatsApp

+31 (0)6 41 72 06 32

e-mail

info@yourseason.nl

Openingstijden

Wegens verhuizing & verbouwing tijdelijk gesloten!

Algemene Voorwaarden Massagepraktijk Your Season Purmerend

Massagepraktijk Your Season, gevestigd te Purmerend, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37149657 met BTW nummer 187905174B1.

Onder de algemene voorwaarden bepaling valt het beslissingsrecht van medewerker(s) en toepassing gedragsregels-huisregels Your Season.

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Your Season en haar cliënten.
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen afwijkende bedingen en bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.
1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden van cliënten en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Your Season  kan op ieder gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Your Season zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan haar cliënt ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.
1.5 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk niet verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 2 Afspraken:

2.1 Het maken van een afspraak bij Your Season kan via de website, telefonisch of per e-mail. Afspraken gemaakt met Your Season  zijn bindend.
2.2 Bij een stoelmassage geldt een aanbetaling van €10. Bij de overige behandelingen en de workshop geldt een aanbetaling van €15. De aanbetaling kan tijdens het boekingsproces op de website voldaan worden per iDeal, Creditcard of Apple Pay.
2.3 Voorafgaand aan een eerste massage/behandeling zal Your Season  kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren (contra-indicatie). Aan de hand daarvan stelt Your Season eventueel een behandelplan op.

Artikel 3 Wijzigen en annuleren van Afspraken:

3.1 De cliënt dient verhindering uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Your Season kenbaar maken. Bij een tijdige annulering kan de afspraak kosteloos verplaatst worden naar een nieuwe datum. Wanneer cliënt geen nieuwe afspraak wenst te maken wordt de aanbetaling aan de cliënt gerestitueerd. Your Season brengt in dit geval wel €0.50 administratie- en verwerkingskosten in rekening.
3.2 Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, behoudt Your Season het recht voor om deze volledig aan de cliënt door te berekenen. Dit geldt ook voor het te laat verschijnen op de afspraak (+10 min) of in geval van no-show. Bij het te laat verschijnen kan de afspraak alleen doorgaan indien Your Season voldoende tijd heeft om de behandeling uit te voeren.
3.3 Het is de cliënt toegestaan in geval van verhindering, om een derde in zijn/haar plaats naar de afspraak met Your Season te laten gaan.
3.4 Your Season heeft voor zakelijke contracten en opdrachtgevers (handelend in de hoedanigheid van beroep en bedrijf) een restitutieregeling. Bij het annuleren binnen de volgende termijnen brengt Your Season de volgende percentages in rekening:
– één maand voor de afspraakdatum wordt 20% van de hoofdsom;
– 2 weken voor de afspraakdatum wordt 50% van de hoofdsom;
– 1 week voor de afspraakdatum wordt 80% van de hoofdsom;
– 24 uur voor de afspraak datum wordt 100% van de hoofdsom.
3.5 Your Season  behoudt zich het recht voor om geplande afspraken te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 4 Uitvoering van de behandeling:

4.1 Your Season  voert de behandeling naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien de cliënt in behandeling is van een arts, fysiotherapeut, specialist en/of medicijnen gebruikt, dient de cliënt de arts, fysiotherapeut en/of specialist te raadplegen of de gewenste behandeling uitgevoerd mag worden.
4.3 Indien de cliënt zwanger is of van plan zwanger te worden, dient dit te allen tijde – voorafgaand aan de behandeling – aan Your Season  te worden gemeld. In het eerste trimester van een zwangerschap worden er geen behandelingen uitgevoerd.
4.4 Your Season zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
4.5 Your Season onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses. Adviezen en behandelingen zijn gebaseerd op kennis van werkervaring.
4.6 Your Season zal de cliënt tijdig inlichten over financiële consequenties van wijzigingen en aanvullingen van de behandeling.
4.7 De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Your Season verstrekt, zodat Your Season de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
4.8 De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Your Season en kan derhalve Your Season niet aansprakelijk stellen voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Your Season is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
4.9 Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Your Season en dit verwacht Your Season ook van de cliënt. Vanuit het oogpunt van hygiëne, verwacht Your Season van de cliënt dat hij/zij vlak voor de behandeling de lichamelijke hygiëne code in acht nemen.
4.10 Alle behandelingen worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, aanvaard en uitgevoerd door Your Season.
4.11 Overeengekomen termijnen waarbinnen de behandeling wordt uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
4.12 Your Season is gerechtigd een behandeling te laten verrichten door derden, die naar het oordeel van Your Season beschikken over dezelfde kwaliteiten.

Artikel 5 Prijzen & Betaling:

5.1 Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief eventuele reiskosten (locatiebezoek), tenzij anders vermeld.
5.2 Voor diensten buiten Purmerend (locatiebezoek) worden reiskosten in rekening gebracht tegen een tarief van €0.28 per kilometer. Wij beperken ons echter tot het servicegebied Zaanstreek-Waterland.
5.3 Alle kosten van de voor de uitvoering van de behandeling benodigde producten zijn bij de prijs inbegrepen. Your Season is vrij in de keuze van haar producten.
5.4 Your Season behoudt zich het recht voor om haar prijzen, op haar website, sociale media of anderszins kenbaar gemaakt, tussentijds te wijzigen indien zij dit nodig acht. Your Season vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum.
5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de cliënt direct na afloop van de behandeling de betaling per pin of contant te voldoen.
5.6 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven periode en/of zolang de voorraad strekt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid:

6.1 Your Season is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de behandeling, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Your Season.
6.2 Indien Your Season aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van een (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van de behandeling, althans dat gedeelte van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.3 Your Season is nooit aansprakelijk voor:
– Schade van welke aard dan ook, doordat is uitgegaan van de door de cliënt onjuist verstrekte informatie of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding;
– diefstal, beschadiging en/of verlies van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling;
– gezondheidsschade en/of medische kosten die voortvloeien uit schade voortkomende uit de behandeling;
– tegenvallende resultaten, indien de behandeling op overeengekomen wijze is volbracht.
6.4 Your Season heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade ongedaan te maken, door herstel of verbetering van de behandeling c.q. of het verstrekken van een nieuw product.
6.5 Een vordering tot schadevergoeding door de cliënt dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de cliënt de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Your Season te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding door de cliënt.
6.6 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Your Season en indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

Artikel 7 Leeftijd:

De minimale leeftijd voor alle behandelingen van Your Season is 18 jaar.

Artikel 8 Geheimhouding:

8.1 Your Season is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt mededeelt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 De geheimhouding vervalt echter indien op grond van een wettelijke bepaling, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of een rechterlijke uitspraak Your Season verplicht is de informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 9 Gedrag:

9.1 De cliënt dient zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen normen en waarden. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Your Season het recht om bij de cliënt een behandeling te weigeren/stoppen zonder opgave van een reden en zonder het recht van de cliënt op enige (schade)vergoeding.
9.2 Mobiele telefoons, geluidsdragers e.d. dienen te worden uitgeschakeld of op stil te worden gezet voor aanvang van een behandeling.
9.3 Your Season meldt diefstal altijd bij de politie.
9.4 Het is niet toegestaan om gezelschap mee te nemen zonder uitdrukkelijke toestemming van  Your Season tijdens de behandeling .
9.5  Het is niet toegestaan om in de wacht – praktijk ruimte beeld of geluidsmateriaal te verkrijgen zonder schriftelijke toestemming van Your Season.

Artikel 10 Overmacht:

10.1 Wordt de uitvoering van een behandeling door Your Season onmogelijk gemaakt door een oorzaak die Your Season niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Your Season kan worden verlangd. Your Season is gerechtigd de uitvoering van de behandeling op te schorten tot het moment dat zij alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
10.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Your Season en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Your Season. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Your Season geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Your Season niet in staat is de verplichtingen na te komen.
10.3 In geval van overmacht zal Your Season  indien mogelijk met de cliënt een nieuwe afspraak inplannen.
9.4  Your Season is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

11.1  Op alle aanbiedingen, behandelingen en transacties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3  Your Season mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en gepubliceert deze op de website. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds gesloten overeenkomsten geldig. Aan afspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
11.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Your Season is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, exclusief bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Bij het maken van een afspraak vragen wij altijd uw email, adres en telefoonnummer voor onze administratie. Deze gegevens verwerken wij met inachtneming van de Privacywet.