WhatsApp

+31 (0)6 41 72 06 32

e-mail

info@yourseason.nl

Openingstijden

Wegens verhuizing & verbouwing tijdelijk gesloten!

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de verstrekking, het bezit en het gebruik van de Your Season spaarkaart (hierna: “de spaarkaart”).

Het Your Season spaarprogramma wordt gevoerd door en de spaarkaart is eigendom van Your Season, gevestigd aan het adres Kanaaldijk 17 te Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37149657.

Bij het aanvragen van de spaarkaart heeft u kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de spaarkaart geeft u te kennen akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn ook te vinden op www.yourseason.nl/spaarkaart. Your Season heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, hetgeen zal worden gepubliceerd op de website en per e-mail kenbaar zal worden gemaakt aan de kaarthouder.

Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Blijft u na de ingangsdatum van de wijzigingen de spaarkaart gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Met “de spaarkaart” wordt bedoeld: de fysieke spaarkaart in de vorm van een stempelkaart.

Aanvragen, registreren en activeren Your Season Spaarkaart

De spaarkaart kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon (hierna: “de kaarthouder”).

De aanvraag wordt gedaan door het invullen van het digitale registratieformulier (te vinden op www.yourseason.nl/spaarkaart) of het registratieformulier die is verkregen bij onze praktijk aan het adres  Kanaaldijk 17 1441 LB  Purmerend. Het registratieformulier kan ook digitaal verkregen en/of verstuurd worden via het e-mailadres spaarkaart@yourseason.nl.

Aanvragen kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal de spaarkaart verstrekt en geactiveerd worden.

Punten sparen

De spaarkaart biedt de kaarthouder de mogelijkheid om punten te sparen. Punten kunnen gespaard worden na een behandeling. Spaarpunten worden berekend aan de hand van de behandeling kosten, dus het bedrag van de behandeling minus eventuele kortingen en/of kortings- en/of cadeaubonnen. Bij besteding van minimaal € 50,- bij Your Season krijgt de kaarthouder 1 spaarpunt. Ieder spaarpunt is € 5,- waard.

Uitsluitend bij directe vertoning van de spaarkaart ontvangt de kaarthouder punten. Zodra u na afronding van de behandeling de masseur heeft verlaten is het niet meer mogelijk om alsnog spaarpunten toe te kennen.

Het staat de deelnemende ondernemer vrij om bepaalde producten en of diensten uit te sluiten van het spaarsysteem. Er kunnen in ieder geval – maar niet uitsluitend – géén punten gespaard worden bij aankoop van cadeaubonnen.

Daarnaast kunnen – gedurende bepaalde periodes – acties uitgeschreven worden waarbij de kaarthouder extra spaarpunten ontvangt bij een behandeling  en/of afname van bepaalde diensten. Ook is het mogelijk om – gedurende bepaalde periodes – alle of een deel van de behandelingen of diensten uit te sluiten van het spaarprogramma.

Bij onduidelijkheid over het aantal punten en/of de totstandkoming hiervan dan wel het totaal aantal punten op de kaart is de desbetreffende medewerker bevoegd om een bindende beslissing te nemen.

Punten opnemen

Gespaarde punten kunnen door de kaarthouder worden opgenomen bij een volle spaarkaart. Opname dient vóór het afrekenen te worden aangegeven.

Gespaarde punten worden niet uitbetaald in contanten en kunnen niet op welke manier dan ook verrekend worden buiten de kosten van een behandeling.

Vervallen punten

Your Season behoudt zich het recht voor om de spaarkaart te deactiveren en hiermee automatisch het puntensaldo van de spaarkaart onherroepelijk te laten vervallen, indien de spaarkaart één jaar lang niet gebruikt is.

Verlies/beschadiging of diefstal van de spaarkaart

In geval van verlies en/of beschadiging (dusdanig dat de spaarkaart dientengevolge onbruikbaar is geworden) en/of diefstal van de spaarkaart kan de kaarthouder gratis een nieuwe spaarkaart aanvragen. Na controle van alle gegevens zal de verloren spaarkaart worden vervangen door een nieuwe spaarkaart. Het saldo dat op het moment van blokkade op de verloren spaarkaart staat, wordt overgezet op de nieuwe spaarkaart.

Het aanvragen van de nieuwe spaarkaart dient te worden gedaan via spaarkaart@yourseason.nl.

Your Season is niet aansprakelijk voor het gebruik van de spaarkaart nadat deze is verloren of gestolen.

Eigendom

De spaarkaart blijft eigendom van Your Season. De spaarkaart is persoonlijk maar wel overdraagbaar en mag worden uitgeleend.

Your Season kan zonder opgaaf van redenen de spaarkaart innemen.

Indien de kaarthouder de spaarkaart niet meer wenst te gebruiken, dient hij zijn spaarkaart in te leveren.

Bij ongeoorloofd gebruik behoudt Your Season zich het recht voor om de kaart te blokkeren en/of gespaarde punten te verrekenen en/of terug te vorderen.

Wijziging en beëindiging

Your Season behoudt zich het recht voor om de aan de spaarkaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tevens behoudt Your Season zich het recht voor het spaarkaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt via een digitale nieuwsbrief (die wordt verstuurd naar het door kaarthouder opgegeven e-mailadres van de kaarthouder en op de website.

Your Season is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als kaarthouder, of bij enig ander handelen dat schade berokkent (waaronder maar niet uitsluitend te verstaan , agressief en/of ongepast gedrag) aan de medewerker, hun personeel dan wel derden, de spaarkaart met onmiddellijke ingang in te trekken. Het totale spaartegoed komt hiermee direct en volledig te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Your Season (directie) en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

Privacy en persoonlijke gegevens

De door u ingevulde persoonsgegevens en behandelingen worden opgeslagen in de Customer Relationship Management database van Your Season. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Your Season zal alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of aanpassing. Het privacy statement van Your Season is te vinden op https://www.yourseason.nl/privacy.

Aansprakelijkheid

Your Season aanvaardt geen enkele (directe of indirecte) aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de spaarkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de spaarkaart.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Your Season niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het (al dan niet tijdelijk) niet en/of niet volledig kunnen gebruiken van de spaarkaart om welke reden dan ook.

Your Season is evenmin aansprakelijk (behoudens opzet of grove schuld) voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van (de voordelen van) de spaarkaart, de eventuele aan de spaarkaart verbonden acties en de communicatie hieromtrent.

Slotbepaling

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Alle rechten en plichten van Your Season jegens de kaarthouder zijn overdraagbaar.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.